Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Informacje dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

wtorek, 23 lipca 2013 09:34
-
Informujemy, że deklaracja stanowi podstawę do naliczania opłaty „śmieciowej”. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Kotla o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli taki zarząd nie został wybrany.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji do Wójta Gminy Kotla w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.Do pobrania:

 
 
 
alt               alt

Gmina zapewni także odbiór zużytego sprzętu elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych poprzez mobilne punkty zorganizowane na terenie gminy raz w roku. Po ustaleniu terminu z odpowiednim wyprzedzeniem zostanie on przekazany do publicznej wiadomości.
Zużyte baterie można zanosić do: Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli, Szkoły Filialnej w Chociemyśli, Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli, Przedszkola Publicznego w Kotli oraz do placówek handlowych na terenie całej gminy.