Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

poniedziałek, 08 maja 2017 11:42
-
altWójt Gminy Kotla informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Kotla.

Zasady przyznawania dotacji:
1.    O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1)    osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2)    wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 


2.    Dotacje będą udzielane na dofinansowanie inwestycji na nieruchomościach zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.

3.    1. Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia w wysokości do 50 % udokumentowanych wartości brutto, poniesionych nakładów na budowę oczyszczalni lecz nie więcej niż:
1) 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej dom jednorodzinny;
2) 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali od 2 do 4;
3) 8 000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali powyżej 4.
2.    Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, która obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość. W takim wypadku wniosek
o dofinansowanie składa osoba upoważniona przez osoby posiadające tytuł prawny do władania pozostałymi nieruchomościami.
3.    Dopuszcza się udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, która będzie obsługiwać tylko część z wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku, przy czym właściciele pozostałych lokali składają oświadczenie o braku woli przyłączenia do dofinansowywanej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz o sposobie zagospodarowania wytwarzanych ścieków bytowych.

4.    Dofinansowaniu nie podlegają niżej wymienione koszty:
1) opracowania dokumentacji projektowej;
2) robót wykonanych we własnym zakresie przez Beneficjenta;
3) zakupu nieruchomości;
4) obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z budową oczyszczalni;
5) konserwacji i utrzymania przydomowej oczyszczalni;
6) likwidacji dotychczasowych urządzeń do gromadzenia lub odprowadzania ścieków;
7) zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej oczyszczalni ścieków do już istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

5.    1. Pomoc finansowa w formie dotacji nie obejmuje przedsięwzięć zrealizowanych przed 25.04.2017 r. tj. przed dniem wejścia w życie Uchwały Rady Gminy Kotla Nr XXXII/175/17 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kotla oraz sposobu jej rozliczania.
2. Dotacja celowa dla danego wnioskodawcy na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.
3. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane będą do dnia 31.12.2020 r.

6.    1. Warunkiem udzielania pomocy finansowej jest złożenie wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 2. Do wniosku należy dołączyć :
1) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu - kserokopia (oryginał do wglądu),
2) projekt techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków- kserokopia (oryginał do wglądu),
3) zgody wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce
– w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób - oryginał,
4) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego (jeżeli występuje) lub przeznaczeniu na inny cel- oryginał.
3. O kolejności udzielenia dotacji, decyduje kolejność wpływających wniosków.
4. Wnioski o udzielenie dotacji do przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Kotla, przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
5. Wniosek,  który nie został rozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie, rozpatrzony zostanie w następnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Wójt Gminy Kotla wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.
7. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Kotla zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji na budowę oczyszczalni.

7.    1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż w terminie do 30 listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej,  Wnioskodawca składa sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia wg wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2.
2.    Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
1) faktury lub rachunki potwierdzające: wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków (zakup materiałów i montaż), wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, nadzór archeologiczny oraz nadzór i kierowanie budową wraz z potwierdzeniem zapłaty - kserokopie (oryginały do wglądu);
2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji instalacji-oryginał;
3) protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez osobę uprawnioną - kserokopia (oryginał do wglądu);
4) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej - kserokopia (oryginał do wglądu).
 5) zgłoszenie do Urzędu Gminy Kotla rozpoczęcia eksploatacji - kserokopia (oryginał do wglądu).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotla w pok. nr 14 lub pod nr telefonu 76 8318-361 wew. 40.

Treść uchwały Rady Gminy Kotla
Załącznik nr 1 wzór wniosku
Załącznik nr 2 wzór sprawozdania