Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

wtorek, 17 kwietnia 2018 12:16
-
altSzanowni Mieszkańcy Gminy Kotla

Sejm RP uchwalił a Prezydent RP podpisał nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566, ze zm.), które obowiązuje od dnia 01.01.2018r. Ustawa ta zobowiązała wójta do określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mają wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej.


Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego, proszę osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę zlokalizowaną na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, w co najmniej 70%, o przedstawienie danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Kotla w terminie do 15 maja 2018 r., dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie.

Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kotla, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla.

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.) Wójt Gminy Kotla informuje, że:
1.    Administratorem danych osobowych osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest Wójt Gminy Kotla.
2.    Dane osobowe osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będą zbierane w celu ustalenia tej opłaty i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3.    Osobom zobowiązanym do uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz ich poprawiania.
4.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.).


Wójt Gminy Kotla
Łukasz Horbatowski


alt Oświadczenie