Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Kotla

piątek, 25 maja 2018 08:09
-
altW związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję o zasadach  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1.    Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Kotla z siedzibą w Urzędzie Gminy Kotla,
ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla.
2.    Funkcjonujący dotąd w Urzędzie Gminy Kotla Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 768318361 wew. 55, e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie  na adres Urzędu Gminy Kotla wskazany powyżej.
3.    Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a)    realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa- zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia,
b)    realizacji zawartych umów lub podjęcia niezbędnych czynności do ich zawarcia- zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia,
c)    na podstawie udzielonej wcześniej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
4.    Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom, w tym państwom trzecim, wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.    Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych, lecz nie krócej niż przez okres wynikający z przepisów prawa,
tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67 ze zm.).
6.    Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Gminy Kotla, ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprosto¬wania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba posiada prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Urząd Gminy Kotla Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku  gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta pomiędzy stronami umowa,
w pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.