Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Stowarzyszenie Z głębi serca

czwartek, 26 sierpnia 2010 14:36
-

Stowarzyszenie „Z głębi serca”
Adres: ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla
NIP: 6932150215
Regon: 021004266
KRS: 0000330238
E-mail: stowarzyszenie.kotla.gmail.com
Telefon: 076 8318 388, Fax. 076 8318 388

Konto bakowe: Bank Spółdzielczy we Wschowie O/Kotla 
22 8669 0001 2018 0180 7150 0001

Stowarzyszenie powołano do istnienia dnia 9 grudnia 2008 r.
Zarejestrowane w KRS: 10.06.2009 r. o godzinie: 11:26

Lista członków założycieli:
1. Małgorzata Bassarab
2. Jarosław Bassarab
3. Dorota Bartczak
4. Barbara Borodaj
5. Dorota Danielewicz
6. Halina Fendorf
7. Zygmunta Gela
8. Barbara Gela – Rutkowska
9. Halina Ignacik
10. Barbara Kobiela
11. Ewa Konarska – Jóźwiak
12. Magdalena Kozłowska
13. Bożena Kuligowska
14. Dorota Młodecka
15. Jolanta Pasek
16. Krzysztof Stachów
17. Kamila Suchocka - Szperlik
18. Alina Szermer
19. Ludmiła Woźniak
20. Krzysztof Woźniak

Pozostali członkowie:
21. Maria Błażków
22. Krystyna Ryszka
23. Anita Woźniak

Komitet Założycielski
1. Ewa Konarska – Jóźwiak
2. Magdalena Kozłowska
3. Krzysztof Stachów
4. Jarosław Bassarab

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

Zarząd Stowarzyszenia:
1. Krzysztof Stachów – Prezes
2. Zygmunta Gela – Wiceprezes
3. Krzysztof Woźniak – Wiceprezes
4. Dorota Bartczak – Sekretarz
5. Małgorzata Bassarab – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
1. Kamila Suchocka – Szperlik – Przewodnicząca
2. Barbara Borodaj – Z-ca przewodniczącej
3. Dorota Danielewicz – Sekretarz

Celami Stowarzyszenia są zadania w zakresie:
1) rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia mieszkańców gminy Kotla,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7) promocji działań proekologicznych w środowisku wiejskim,
8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
11) upowszechniania kultury fizycznej,  sportu i rekreacji,
12) poprawy bazy rekreacyjno-sportowej,
13) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
14) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i zagranicą,
15) działalności charytatywnej
16) promocji i organizacji wolontariatu,
17) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Do pobrania:
Statut
deklaracja członka zwyczajnego
deklaracja członka wspierającego,